Voorwaarden camperverhuur “Camperverhuur Nederland” 2019 (versie 3.0)

 

COVID19 afspraken:
houdt tijdens deze coronatijd speciaal de website Nederland Wereldwijd in de gaten voor het geldende reisadvies, je bent hier zelf voor verantwoordelijk.
Als de terugreis niet kan plaatsvinden of moet je in quarantaine, dan zijn de kosten die daar uit voort vloeien voor de desbetreffende huurder.
Denk hierbij aan schadeloosstelling van de nieuwe huurder die daardoor niet op vakantie kan en het onrechtmatig gebruik van de camper tijdens deze periode.

Artikel 1. In gebruikneming en teruglevering
De huurperiode loopt van zaterdag 13.00 uur tot vrijdag 13:00 uur, alleen in overleg is daarvan af te wijken. De huurder
verplicht zich om de camper aan het eind van de huurperiode in dezelfde staat in te leveren als bij ontvangst. De camper kan
alleen in overleg eerder worden ingeleverd, doch niet later dan een half uur voor zonsondergang. Bij ingebruikneming van de
camper ontvangt de huurder een lijst met hierop de volledige inventaris, alsmede een formulier, waarop schades bij vertrek
geregistreerd worden, waarna door beide partijen ondertekend. De huurder wordt is verplicht om deze na vertrek te
controleren. Huurder heeft hierna 24 uur respijt om schriftelijk, bijvoorbeeld via de mail, aan te tonen dat eventuele zaken
ontbreken of andere meer schades of gebreken zijn geconstateerd. Na deze 24 uur zijn de kosten van ontbrekende zaken,
schade of gebreken voor rekening huurder. De camper dient met lege vuilwatertanks en een schoon en leeg toilet te worden
ingeleverd. Bij het ophalen van de camper krijgt de huurder korte instructies over het functioneren van de camper, de
verschillende tanks, het gas, en eventuele gehuurde accessoires. Deze volledige instructies zijn schriftelijk in de camper
aanwezig. Op verzoek is het mogelijk om bij vertrek eerst een korte proefrit te maken met de camper.

Artikel 2. Legitimatie
Bij reservering is voor alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort/identiteitsbewijs en rijbewijs verplicht.

Artikel 3. Gebruik en onderhoud
De camper mag alleen worden bestuurd door bestuurders van 25 jaar of ouder die minstens vijf jaar in het bezit van een
geldig rijbewijs B zijn en geen ontzegging van de rijbevoegdheid hebben gehad. Hier kan in overleg met de verhuurder vanaf
worden geweken. Huurder mag niet meer dan enkele meters over onverharde wegen rijden, aangezien dit zowel mechanisch
als motorisch een zeer zware belasting voor de camper is. Het is verboden te deelnemen aan wedstrijden of andere
gevaarlijke of verboden activiteiten. Huurder verplicht zich de camper te gebruiken en onderhouden overeenkomstig de
richtlijnen. Olie dient iedere week gecontroleerd te worden, bijvullen van de olie mag alleen gebeuren door de verhuurder
of na telefonische overleg worden bijgevuld. Schade welke ontstaat door het niet opvolgen van bovenstaande instructies
komen geheel voor rekening van huurder.

Artikel 4. Betaling en boeking
Definitieve boeking vindt plaats wanneer de aanbetaling van 25% van de verschuldigde huursom door de huurder is betaald,
tenzij anders vermeld op de huur factuur. De aanbetaling dient binnen 7 dagen, nadat de huurder heeft aangegeven de
camper te willen huren, te worden betaald. De overige 75% van de huursom dient volgens afspraak welke vermeld staan op
de huurfactuur te worden voldaan. De waarborgsom wordt door verhuurder binnen 6 weken, ivm eventuele
verkeersovertredingen, parkeerboetes e.d., na de huurperiode aan huurder teruggestort. Door het voldoen van betaling van
de aanbetaling verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met de huurvoorwaarden.

Artikel 4.1. Ontbinding huurovereenkomst
Camperverhuur Nederland kan de huurovereenkomst ontbinden indien niet aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.
• De aanbetaling niet binnen de gestelde betaaltermijn is voldaan.
• Indien de 2e betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan.
• Indien de slotbetaling (borgsom) niet vóór vertrek is voldaan.
Wij ontbinden de huurovereenkomst niet zomaar, er zal altijd tot maximaal 2 betaalherinneringen verstuurd worden en
contact met u gezocht worden, indien dan nog niet aan de voorwaarden wordt voldaan is Camperverhuur Nederland
gerechtigd de verhuurovereenkomst te beëindigen.

Artikel 5. Annuleren
Als u de huur wilt annuleren dan dient u dit per aangetekende brief te doen.
Bij annulering is de huurder verschuldigd:
• tot 13 weken voor aanvang van de huurperiode:
25% van de huursom
• tot 9 weken voor aanvang van de huurperiode:
60% van de huursom
• tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode:
80% van de huursom
• tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode:
100% van de huursom

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien om wat voor reden de camper voor of tijdens de verhuurperiode
uitvalt. Als door een technische oorzaak of anders het voertuig vooraf niet ter beschikking is in de gehuurde periode, stort de
verhuurder per direct de betaalde huursom op de rekening van huurder terug.

Artikel 6. Verzekeringen
De camper is WA volledig Casco (all-risk) verzekerd excl. ruitschade, bij ruitschade zal dit verrekend worden met de
eigenrisico tot een maximum van € 1.000,00. Er is een verzekering afgesloten die wegenwachthulp in het buitenland dekt.
Ook eventuele repatriëring van de camper behoort tot deze dekking. Het eigenrisico is € 1000,00 per gebeurtenis. Wanneer
de schade veroorzaakt wordt omdat de bestuurder niet voldoet aan de gestelde eisen onder artikel 2, of omdat de
bestuurder onder invloed van alcoholische dranken of andere stoffen of medicijnen welke de rijvaardigheid kunnen
beïnvloeden verkeerde, zijn alle eventuele schades aan de camper of aan derden voor rekening van de huurder. Bij het
tanken van een verkeerde brandstof, dus anders dan diesel, is de volledige schade voor rekening van de huurder. Eventueel
het tanken van diesel in de watertank zijn de volledige schoonmaakkosten en of vervangende onderdelen incl. arbeidsloon
voor rekening van huurder, dit valt niet onder het eigenrisico of waarborgsom. Verhuurder biedt een camper die uitstekend is
onderhouden en aan alle wettelijke- en veiligheidseisen voldoet. De camper is all-riks verzekerd met als extra pechhulp,
repatriëring en een schadeverzekering inzittende. Camper is verzekerd in de gebieden welke op de groene kaart zijn
aangegeven, indien buiten deze gebieden schade wordt gereden zijn deze volledig voor risico huurder. Huurder is wel
verplicht een reisverzekering gedurende de huurperiode af te sluiten.

Artikel 7. Overschrijding van de huurtermijn
Als de verhuurder later dan een ½ uur na de afgesproken tijd de camper terugbrengt wordt een bedrag van € 25,- per ieder
half uur overschrijding in rekening gebracht in verband met extra en/of langere inhuur van (schoonmaak)personeel,
verdaagde periodieke onderhoudsbeurten bij het garage- of onderhoudsbedrijf en/of compensatie aan de volgende huurder.
Bij overschrijding van meer dan 24 uur, is de verhuurder gerechtigd bij huurder een huur in rekening te brengen gelijk aan
een volledig week. Indien er overmacht in het spel is zal verhuurder naar redelijkheid handelen; files, brug open en
vergelijkbare redenen worden niet als overmacht erkend.

Artikel 8. Kosten tijdens de huurperiode
Met inachtneming van hetgeen in artikel 8 van deze overeenkomst is bepaald zijn tijdens de volledige tijd dat de huurder over het
gehuurde beschikt alle kosten verbonden aan het gebruik van het gehuurde zoals brandstof, stalling, banden
reparatie e.d. voor de rekening van de huurder.

Artikel 8.1. Gas tijdens het rijden
Tijdens het rijden dient het gas te zijn afgesloten (gaskraan dicht) Wanneer toch wordt gereden met opengaskraan en er
wordt een ongeluk veroorzaakt en als blijkt dat de gaskraan openstaat is de camper niet verzekerd en zullen alle kosten
verhaald worden op de huurder.

Artikel 9. Reparaties
Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkende Fiatdealer of bij gebreke daarvan bij een erkend
garage bedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper dienen te geschieden door ter zake
vakkundige mensen. Noodzakelijke reparaties aan de camper die een kostenbedrag van € 100,- niet te boven gaan kunnen
zonder toestemming van verhuurder geschieden, boven de € 100,- dient eerst te worden overlegd met verhuurder. De
gemaakte reparatiekosten door huurder, voor zover daarvoor door verhuurder toestemming is gegeven, zullen door
verhuurder worden vergoed na overlegging van rekening t.n.v. Camperverhuur Nederland en na inlevering van eventuele
vervangen delen, indien de huurder aantoont dat hem geen nalatigheid, grove schuld of opzet kan worden verweten.

Artikel 10. Rapport bij aanrijdingen
Ingeval van schade, al of niet ontstaan door schuld van de huurder of diens bestuurder, aan het gehuurde of aan derden, is
huurder verplicht verhuurder daarvan in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen door invulling van het
Europese Schadeformulier. Huurder is verplicht de door verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de
politie proces verbaal te laten opmaken. Bij in gebreke blijven van voornoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de
instructies zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 11. Risico
De huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor verhuurder op grond van Artikel 31
wegenverkeerswet of overeenkomstig bepalingen in het buitenland aansprakelijk mocht zijn indien deze niet gedekt worden
door de afgesloten schadeverzekering voor inzittenden van verhuurder. De huurder vrijwaart verhuurder voor alle boetes die
aan verhuurder mochten worden opgelegd inzake van gedurende de huur tijd door huurder gepleegde overtredingen en
strafbare feiten. Voorgaande is niet van toepassing, indien de huurder betwist dat de door de huurder verschuldigde
schadevergoeding en boetes een gevolg zijn van een defect van de camper dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huur.
Indien inbeslagname plaats vindt door een overheid omdat naar de mening van de overheid met de camper verdovende
middelen worden vervoerd of anderszins, al dan niet te kwader of goeder trouw, is de huurder verplicht tot vergoeding van de
volledige geleden materiële schade van de verhuurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of
buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

Artikel 12. Schade van de huurder
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder of derden kunnen ontstaan ten gevolge van enige schade en/of
defect aan het gehuurde voertuig, draagt verhuurder geen aansprakelijkheid. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke
ontbinding wegens een aantoonbare tekortkoming van/door verhuurder restitueert deze de eventueel betaalde huur- en
waarborgsom geheel resp. gedeeltelijk. In andere gevallen zal geen restitutie plaatsvinden. Aantoonbare tekortkoming moet
binnen een termijn van 2 weken aangetekend bij verhuurder worden ontvangen.

Artikel 13. Kilometerstand
Per week verhuur krijgt u standaard 1750 vrije kilometers, bij overschrijding hiervan rekenen wij € 0,20 per extra gereden
kilometers.

Artikel 14. Ontbinding van de huur
Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijden zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien naar
zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is
het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Artikel 15. Uitgifte- Inname
De kampeerauto wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd: buitenzijde schoon, binnenzijde schoon, volle brandstoftank,
lege vuilwatertank, schone koelkast, schoon en leeg toilet. Dit wordt middels een "Uitgifteformulier" uitgeleverd. Roken is en
huisdieren zijn niet toegestaan in de camper, bij overtreding hiervan wordt minimaal € 150,00 in rekening gebracht en voor
het rookvrij maken € 2000,00 dit wordt voor zover de borg dit toelaat ingehouden. Wanneer de borg niet toereikend is zal er
van het tekort een factuur worden opgesteld, tenzij anders is afgesproken. De huurder dient op het moment van inname van
de camper het bijgeleverde “innameformulier” van tevoren in te vullen en getekend te overhandigen samen met de sleutels
van de camper. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn worden de vervangingskosten in
rekening gebracht. Controle hiervan vindt plaats op basis van het bij uitgifte voor akkoord getekende inventarisformulier.
Ontbrekende zaken worden met de borgsom verrekend of als deze borgsom niet voldoende is, in rekening gebracht, dit valt
niet onder de eventuele afgesloten “Eigen risico” bescherming.

De reguliere borgsom zal bij inname én gezamenlijke inspectie van de camper op basis van het innameformulier en
inventarislijst, verminderd met ondergenoemde kosten, geconstateerde (verkeers)overtredingen en overige schades en/of
andere kosten, binnen 4 weken worden teruggestort op de bij ons bekende rekening.

Mochten achteraf toch nog (verkeers)overtredingen en overige schades en/of andere kosten worden geconstateerd, dan
zullen deze in overleg met huurder alsnog in rekening worden gebracht. Tevens worden de bestuurders op het "uitgifte"
formulier vermeld welke de camper mogen besturen en vermelden wij het rijbewijsnummer van de bestuurder(s) welke aan
ons is opgegeven.

Artikel 16. Schoonmaakkosten
De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de kampeerauto heeft ontvangen.
Vanuit de ervaring blijkt het minimaal 4 uren kost de binnen- en buitenzijde schoon te maken.
Indien dit niet gebeurt, gelden de volgende schoonmaakkosten:
• vuilwatertank niet geledigd € 50,00
• toilettank niet geledigd € 100,00
• buitenzijde niet/onvoldoende gereinigd € 75,00
• toiletruimte binnen niet gereinigd € 35,00
• toiletruimte cassette niet gereinigd € 75,00
• binnenzijde niet/onvoldoende gereinigd € 75,00
• koelkast niet gereinigd € 30,00
• Rookvrij maken € 2000,00 (i.v.m. waardevermindering)
U kunt ook de schoonmaak van de binnenzijde en/of de buitenzijde afkopen. Dit dient u bij aanvang van uw vakantie te
melden of uiterlijk 24 uur voor retour van de camper. De kosten hiervan zijn hierboven vermeld.

Artikel 17. Onmacht
Door onmacht of andere omstandigheden, behouden wij ons het voorrecht u een andere camper te leveren in dezelfde
prijsklasse, en indien er geen camper voorhanden is zullen wij de volledige betaalde huursom terug betalen. In geen geval
kan de huurder een schadevergoeding vragen aan verhuurder.

24/7 BEREIKBAAR

GRATIS AUTO STALLING

GOED BEREIKBAAR

KWALITEIT GEGARANDEERD

ADRES

Lignelaan 7, 9861 DE Grootegast

TELEFOON

06-21483238

MAIL

info@camperverhuur-nederland.com

© 2020 Camperverhuur Nederland